Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối tất cả việc sử dụng trang web ToMau.net, tất cả nội dung và dịch vụ của nó có sẵn tại hoặc thông qua trang web (được thực hiện cùng nhau, Trang web). Trang web này được sở hữu và vận hành bởi ToMau Inc. Trang web được cung cấp tùy theo sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này cũng như mọi quy tắc và chính sách điều hành khác được công bố trên Trang web bởi ToMau (gọi chung là Thỏa thuận ràng buộc).

Đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của thỏa thuận này, thì bạn không được truy cập Trang web và sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của nó. Nếu các điều khoản và điều kiện này được ToMau coi là một đề nghị, sự chấp nhận bị giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Trang web chỉ dành cho những người ít nhất 13 tuổi.

Bạn thừa nhận rằng trang web này có chứa văn bản và đồ họa (được gọi là các tài liệu trực tuyến), được cung cấp bởi ToMau.net hoặc bởi những người cấp phép. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng ToMau.net cung cấp quyền truy cập vào các tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu khác. Việc sử dụng chúng sẽ bị chi phối và ràng buộc bởi bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Bạn không đủ điều kiện để sửa đổi, xuất bản, bán, tái tạo, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, thực hiện, hiển thị, kết hợp vào một trang web khác hoặc bằng bất kỳ cách nào khác khai thác bất kỳ tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần trừ mục đích cá nhân. Không được sử dụng khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của ToMau.net hoặc người cấp phép của nó.

Trách nhiệm của người đóng góp. Nếu bạn nhận xét trên blog hoặc đăng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web, hoặc nói cách khác là cung cấp (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp) tài liệu có sẵn bằng Trang web (bất kỳ tài liệu nào được gọi là Nội dung trực tuyến), Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung và bất kỳ tác hại do nó. Bằng cách cung cấp Nội dung, bạn đảm bảo rằng:
việc sử dụng Nội dung (bao gồm sao chép và tải xuống) sẽ không vi phạm quyền sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào;
Nội dung không chứa hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung có hại hoặc phá hoại;
ToMau có quyền từ chối hoặc xóa bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo trước.

Dịch vụ phải trả tiền

Bằng cách chọn sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán các trang được tô màu rõ ràng.

Ủng hộ

Tất cả các hỗ trợ sẽ được cung cấp qua email theo quy trình chuẩn của ToMau.

Trách nhiệm của người dùng Website.

Các trang ToMau không có nghĩa vụ phải xem xét tất cả các tài liệu được đăng lên Trang web và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu đó và việc sử dụng tài liệu đó. Các trang ToMau không xác nhận tất cả Nội dung được đăng hoặc bảo đảm rằng tài liệu đó là đúng, hữu ích hoặc không gây hại. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và thiết bị của bạn khỏi mọi loại dữ liệu có hại. Trang web có thể chứa nội dung không chính xác thuộc nhiều loại khác nhau, lỗi đánh máy và các lỗi khác.

Liên kết.

ToMau không có nghĩa vụ phải phân tích tất cả các tài liệu có sẵn thông qua các trang web mà ToMau.net liên kết và liên kết đến ToMau.net. ToMau không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng chúng. Bằng cách liên kết đến trang web khác, ToMau không thể hiện hoặc ngụ ý rằng nó chứng thực nội dung của nó.

Chính sách bản quyền.

Vì ToMau yêu cầu người dùng tôn trọng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, nó cũng cố gắng tôn trọng tất cả các quyền sở hữu của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu được xuất bản trên hoặc được liên kết bởi ToMau.net vi phạm bất kỳ tài liệu nào trong số đó, bạn được khuyến khích thông báo cho ToMau về thực tế đó.

Sở hữu trí tuệ.

Thỏa thuận này không chuyển từ ToMau sang bất kỳ trang ToMau hoặc tài sản trí tuệ của bên thứ ba nào. Việc bạn sử dụng Trang web này cho phép bạn không có quyền hoặc giấy phép cho bất kỳ việc sử dụng ToMau hoặc nhãn hiệu của bên thứ ba.

Quảng cáo.

ToMau hiển thị quảng cáo các loại.

Thay đổi.

ToMau có thể sẽ thay đổi một số phần của Thỏa thuận này trong tương lai. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Thỏa thuận này cho bất kỳ thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận những thay đổi đó.

Chấm dứt.

Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này, bạn có thể ngừng sử dụng Trang web bất cứ lúc nào.

Khước từ.

Các trang ToMau không bảo đảm bất kỳ loại nào mà việc truy cập vào Trang web sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn.
Sự bảo đảm. Việc sử dụng trang web của bạn phải phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành.